Athens Improv Studio Logo | Mironized

Athens Improv Studio Logo

Athens Improv Studio Logo

Logo design for the Greek improv school, Athens Improv Studio.

Previous Non-Music Work

Cockroach Logo / Symbol